CÔ KAZUMI

Cô Kazumi người nhật sống và thực hành Yoga tại Mã Lai hơn 17 năm nay. Là giáo viên Yoga có chứng nhận, được huấn luyện thường xuyên bởi Giáo Viên Yoga cao cấp Sri Nandakumar và Birjoo Methaji. Cô đã được đào tạo 2 lần tại Học Viện Ramamani Iyengar, mỗi lần một tháng tại tư gia của Guruji BKS Iyengar. Cô cũng thường xuyên học tập dưới sự hướng dẫn của các giáo viên Iyengar nổi tiếng như Jawahar Bangeraji, Zubin Zarthoshtimanesh, Peter Scott, Bobby Clennell, Rajiv & Swati Chanchani. Hiện nay Cô đang dạy tại phòng tập riêng tên là “Breazy Yoga” và dạy tại IYENGAR YOGASHALA, Kula Lumpur